Design a site like this with WordPress.com
Get started

VOJISLAV RADOVANOVIĆ: Tableau Vivant / Žive Slike

Uvodni tekst o radovima Vojislava Radovanovića

Jason Jenn

Vojislav Radovanović je umetnik bogatog opusa koji pretežno čine crteži i slike, ali on svoje stvaralaštvo nikada ne ograničava na samo jedan medij. Ovaj vizuelni umetnik takođe ima bogatu istoriju radova realizovanih u formi ambijentalne instalacije, eksperimentalnog filma, fotografije i performansa.

Radovanović od 2017. godine živi i stvara u Južnoj Kaliforniji. Radovanovićevo preseljnej iz Srbije u Kaliforniju dodatno je podstaklo njegovu posvećenost stvaranju jedinstvenog rečnika i narativa koji prožima suštinska pitanja  o životu,  prirodi,  ličnom identitetu i duhovnosti. Uticaj jedinstvene kulture Kalifornije, istorije, folklora, pejzaža, klime, flore i faune može se prepoznati u njegovim mnogim, novim radovima. Detaljnim zapažanjem otkriva se suptilan uticaj nekoliko umetničkih pokreta koji su se dogodili u drugoj polovini dvadesetog veka u Kaliforniji.

„Tableau Vivant“ je serija performansa, događaja i instalacija posebno konstruisanih za i ovekovečenih objektivom fotoaparata. Umesto da mislimo o njima samo kao o zamrznutim slikama i fotografijama, možemo ih razumeti i kao artefakte reziranih događaja i momenata koji su deo predstave neprekinutog narativa.

Iako ne postoji jedinstvena tema, fotografije su objedinjene prisustvom originalnih crteža i drugih umetničkih predmeta koje Radovanović smešta u određene kadrove. Otvoren je poziv posmatračima da sami uspostave veze i ispune prostor između slika. Snažan sanjivi osećaj prožima sve fotografije, sunčana primorska euforija u pejzažu i prirodi. U nekim radovima sam Radovanović tumači ulogu lutkara koji oživljava dvodimenzionalne crteže životinja i biljaka smeštajući ih u prednji plan. A ponekad je i sam prisutan na kompoziciji, ne samo kao neko ko upravlja ovim papirnatim marionetama već je i u razgovaru sa njima.

Ove fotografije samo su mali deo mnogo obimnije serije scena svojevrsnog duhovnog hodočašća, na kome posmatrač može osetiti nešto što nadilazi intelektualnu razinu, a istovremeno pruža osećaj univerzalnog jedinstva svega što postoji.

Vojislav Radovanović (1982 Valjevo, Srbija) je srpski slikar i filmski stvaralac koji živi i radi na relaciji Los Anđeles – Beograd.  Veoma značajne teme koje zaokupljaju Radovanovića su duhovnost i ekologija, ali takodje posebnu ulogu u njegovoj umetnosti ima i iskustvo skorašnjeg imigranta u Sjedeinjenom Američkim Državama.. Radovanović je fasciniran snagom prirode, naročito divljim biljaka i korovima, koji su mu inspiracija već više od decenije.

Radovanović je do sada izlagao svoje slike, instalacije i video radove na mnogobrojnim izložbama i festivalima u Srbiji i širom Amerike ali i u drugim zemljama: Velikoj Britaniji, Francuskoj, Poljskoj, Nemačkoj,Španiji, Meksiku, itd…

Pre 7 godina Vojislav Radovanović se predstavio Novosadskoj publici samostalnom izložbom slika u Likovnom salonu Kulturnog Centra Novog Sada.

Introductory text about Vojislav’s Radovanović works

by Jason Jenn

Vojislav Radovanović is an artist with a rich oeuvre of drawings and paintings, but he never limits his body of work to just one medium. This visual artist also has a vast history of works realized as ambiental installations, experimental films, photography and performance.

Since 2017, Radovanović has been living and creating in Southern California.  Radovanović’s move from Serbia to California further encouraged his dedication to creating a unique vocabulary and narrative that permeates the deep questions of life, nature, personal identity and spirituality. The influence of California’s unique culture, history, folklore, landscape, climate, flora, and fauna can be recognized in many of his new works. A careful observation reveals a subtle influence of several artistic movements that took place in the second half of the twentieth century in California.

“Tableau Vivant” is a series of performances, events and installations specifically framed and captured by the camera lens. Instead of thinking of them as merely still images and photography, we can view them as artifacts of a staged event and moments in time that are parts of a performance in an ongoing narrative.

Although there is no single storyline, the photographs are unified by the inclusion of original drawings and other artworks that Radovanović  places in certain shots. There is an invitation for the viewer to construct connections and fill in the spaces between the images. There is a strong dreamlike feeling that permeates throughout the photos, a sunbathed coastal euphoria in both the landscape and essence. In some works, Radovanović himself interprets the role of a puppeteer who brings to life two-dimensional drawings of animals and plants, putting them in the foreground. And sometimes he himself is present in the composition, not only as someone who operates these paper puppets but is in conversation with them.

These photographs are only a small part of a much broader series, scenes of a kind of spiritual pilgrimage, one in which the observer can feel something that is beyond our intellectual stratum, yet giving the sense of universal unity of all that exists.