Design a site like this with WordPress.com
Get started

DAVID ATANASOSKI, Pejzažni simboli

Ovaj projekat je rezultat skulpturskog i slikarskog istraživanja. Proces transformacije slikarskih elemenata u karakteristične, plastičke objekte ukazuje na relaciju između materijala i kreativnog stvaralačkog potencijala. Jednostavne geometrijske konstrukcije i oblici upućuju na intuitivno razumevanje slikarske i skulptorske forme, volumena, materijala i prostora.
Kao osnovni konstruktivni materijal za izgradnju unutrašnjosti kvadratne forme, „kasete“, upotrebio sam karton, jer materijali iz neposrednog okruženja koji su potrošnog karaktera, ovaj projekat indirektno vezuju sa idejom integracije i implementacije ekoloških, ekonomskih i društvenih tendecija i mera za upravljanje i odgovorno rukovođenje resursima u globalnom, biološkom eko-sistemu.


Minimalističke i apstraktno-asocijativne geometrijske forme predstavljaju vizuelno atraktivne, estetske konstrukcije, takozvane pejzaže. Morfološka struktura tih „pejzažnih znakova“, autonomna je pojava sa autentičnom evolucijom, a upotreba dostupnih lokalnih resursa (kartona), osim što predstavlja izvor umetničkih ideja, takođe daje radovima i univerzalnu dimenziju.
Rustikalna obrada kartona transformisanog, na adekvatan način, u galerijskom prostoru, naglašava liniju i formu zidnih objekata generisanih od lokalnog bio-otpada. Ritmično ponavljanje motiva snažno ističe dinamiku koja u velikoj meri zavisi od forme, boje, pokreta i ravnoteže kompozicije. Kompleksne modulacije geometrijskih oblika uspostavljaju status filozofske kategorije i kontemplacije o kosmičkom poretku, univerzalnim odgovorima i ritmičkim ponavljanjima života, koji se kreće i stalno menja. Ritam u umetnosti je iznad svih sfera. On je faktor koji pravi red, unosi harmoniju u haos, on je vrhunski princip koji reguliše sve umetničke elemente.
David Atanasoski

David Atanasoski (Prilep, 1995), diplomirao je na Fakultetu likovnih umetnosti u Skoplju (2018). Član je međunarodne organizacije za umetnost i kulturu „ Narrative Moments“. Izlagao je samostalno i grupno, od 2015. godine, u Makedoniji, SAD i Južnoj Koreji.